دانشگاه آزاد اسلامى مشهد از نخستين واحدهاى دانشگاهى است كه در آذر ماه  سال 1361 تاسيس و با 167 دانشجو در سه رشته در مهر ماه 1362 حركت علمى خود را آغازنمود   و از تیرماه 1379 از لحاظ رتبه به دانشگاه جامع ارتقا یافته است و در دومین مجمع عمومی اتحادیه بین المللی دانشگاههای جهان اسلام ( فروردین ماه 1380 –کوالالامپور ) بعنوان عضو آن اتحادیه پذیرفته شده است .
 
 
 
 تعداد كل دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي  مشهد بر اساس مقطع تحصيلي  كه از اين دانشگاه فارغ التحصيل و ... شده اندعبادتنداز:
كارداني 13891 دانشجو
كارداني پيوسته 15053 دانشجو
كارشناسي پيوسته 81772 دانشجو
كارشناسي ناپيوسته 27435 دانشجو
كارشناسي ارشد پيوسته 638 دانشجو
كارشناسي ارشد نا پيوسته 22068 دانشجو
دكتراي عمومي 2810 دانشجو
دكتراي تخصصي 1104 دانشجو
 
تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در حال حاضر براساس مقطع عبارتنداز :
 
كارداني 237 دانشجو
كارداني پيوسته 1603 دانشجو
كارشناسي پيوسته 14199 دانشجو
كارشناسي ناپيوسته 2310 دانشجو
كارشناسي ارشد ناپيوسته 6999 دانشجو
دكتراي عمومي 769 دانشجو
دكتراي تخصصي 731 دانشجو
 
 و دانشجويان پرديس مجتمع بين المللي گلبهار - واحد مشهد عبارتنداز :
 
كارداني پيوسته 218 دانشجو
كارشناسي پيوسته 726 دانشجو
كارشناسي ناپيوسته 230 دانشجو
كارشناسي ارشد ناپيوسته 181 دانشجو
دكتراي تخصصي 29

دانشجو