ثبت نام در همایش


کاربران محترم دقت نمایید تنها در صورت تایید پرداخت الکترونیکی و گرفتن کد رهگیری ثبت نام شما قطعی میگردد.

*از كليه معاونان محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و روساي محترم مراكز خواهشمند است مطابق بخشنامه از آوردن همراه اكيدآ خودراري نمايند. * *مطابق بخشنامه تنها معاونان محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و روساي محترم مراكز مي توانند در همايش مذكور شركت نمايند لذا تقاضا مي شود ساير همكاران بزرگوار تحت هيچ شرايطي ثبت نام ننمايند.

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
0 ریال